Friday, January 9, 2009

bi nhoma ma leah

mikyia wo! me ho nea onnim nhoma emu twi...na mmom me b(backwards c) mm(backwards c)den. me ani da so saa wo have anigye ne fun emu ghana! sua(two accents) no (backwards c) manfo kasa ne kyere ade me! ne ahometew :/ (weird e)renky(weird e) saa wo are fi. me d(backwards c) wo!

wo nua, mairi

ps- don't hyia ay(weird e)foro he he

No comments:

Post a Comment